تابعیت اوراق قرضه دولت سنت لوسیا

تابعیت اوراق قرضه دولت سنت لوسیا

تابعیت از طریق سرمایه گذاری ممکن است از طریق خرید اوراق قرضه دولتی بدون بهره انجام شود. این اوراق باید ثبت شود و به نام متقاضی برای مدت برگزاری 5 (XNUMX) سال از تاریخ انتشار اول باقی بماند و نرخ بهره را جلب نکند.

تابعیت اوراق قرضه دولت سنت لوسیا

پس از تأیید درخواست تابعیت از طریق سرمایه گذاری در اوراق دولت ، حداقل سرمایه گذاری زیر لازم است:

  • متقاضی به تنهایی متقاضی: 500,000،XNUMX دلار آمریکا
  • متقاضی متقاضی با همسر: 535,000،XNUMX دلار آمریکا
  • متقاضی متقاضی با همسر و حداکثر دو (2) وابسته دیگر واجد شرایط: 550,000،XNUMX دلار آمریکا
  • هر یک از واجد شرایط های اضافی: 25,000 دلار آمریکا