سنت لوسیا - سهولت در انجام کار

سنت لوسیا - سهولت در انجام کار

در حال حاضر سنت لوسیا در گزارش انجام کار تجارت منتشر شده توسط بانک جهانی در رتبه 77 از 183 اقتصاد قرار دارد. این رتبه بندی ما را در رتبه هشتم در آمریکای لاتین و کارائیب و رتبه دوم در منطقه کارائیب قرار می دهد.

ما از سال 2006 به طور مداوم خوب عمل کرده ایم که سنت لوسیا برای اولین بار در گزارش انجام تجارت و توسط همه حساب ها درج شده است ، ما انتظار داریم که در سال های آینده همچنان به رتبه خوبی برسیم.